Press "Enter" to skip to content

YODA Jokes… Why was 6 afraid of 7?

YODA Jokes… Why was 6 afraid of 7?